• polski
    • angielski
    • francuski
    • hiszpański

Zamówienie na zakup płynu NITROSEPT

nitrosept

OFERTA SPECJALNA

NITROSEPT 5L do rąk + NITROSEPT CLEAN 5L do powierzchni + butelka ze spryskiwaczem gratis

Cena promocyjna zestawu wynosi 61 zł + 8% VAT

Cennik promocyjny

Cena netto za opakowanie 960 sztuk saszetek 3 ml wynosi 163,50 zł (176,58 zł brutto)

Cena netto za 1-l pojemnik wynosi 6 zł (6,48 zł brutto)

Cena netto za 5-l pojemnik wynosi 30,50 zł (32,94 zł brutto)

Cena netto za 20-l pojemnik wynosi 100,60 zł (108,65 zł brutto)

Stawka podatku VAT: 8%

Promocja ważna do wyczerpania zapasów.

Proszę podać liczbę zamawianych zestawów – ZESTAW PROMOCYJNY NITROSEPT 5L + NITROSEPT CLEAN 5L.

Proszę podać liczbę opakowań zamawianego towaru - NITROSEPT 3ml (opakowanie 960 sztuk)

Proszę podać liczbę sztuk pojemników zamawianego towaru - NITROSEPT 1L

Proszę podać liczbę sztuk pojemników zamawianego towaru - NITROSEPT 5L

Proszę podać liczbę sztuk pojemników zamawianego towaru - NITROSEPT 20L

1. Dane zamawiającego


brak zaznaczenia tego pola spowoduje, że dane dostawy będą tożsame z danymi zamawiającego, wprowadzonymi wyżej

2. Osoba zamawiającaObowiązek informacyjny

1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), NITROERG S.A. informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, tj. osób fizycznych lub przedstawicieli osób prawnych lub ich pełnomocników, oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
2. Administratorem danych osobowych jest NITROERG S.A. (Administrator).
3. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator zobowiązuje się do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w celu ochrony praw i wolności. W tym celu Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych.
4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wprowadzone na formularzu zgłoszenia zapotrzebowania, (nazwa i dane podmiotu, NIP, dane kontaktowe i adresowe).
5. Przetwarzanie wprowadzonych danych osobowych następuje na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO, tj. w związku ze złożeniem oferty zawarcia umowy dot. nabycia i realizacji dostawy środka dezynfekującego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe nabycie środka dezynfekującego i jego dostarczenie. Nadto przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i polegać na wypełnieniu obowiązków prawnych związanych m.in. z publicznymi, przepisami o rachunkowości, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg i dokumentów podatkowych oraz dowodów księgowych, o ile dojdzie po stronie Pani/Pana oraz Administratora do zawarcia umowy oraz – niezależnie od powyższego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO - w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W każdym innym przypadku podanie danych osobowych nastąpi na podstawie Pani/Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
6. Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom z nim współpracującym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności: dostawcom usług logistycznych, podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek lub kancelariom prawnym – wyłącznie w celu realizacji celu wskazanego w pkt. 4 i w zakresie z niego wynikającym.
7. Dane osobowe wprowadzone na formularzu przetwarzane będą:
a) przez okres obowiązywania umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń z niej wynikających lub w czasie i zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa – o ile po stronie Administratora i Pani/Pana dojdzie do zawarcie umowy;
b) w przypadku nie zawarcia umowy –dane osobowe zostaną usunięte z zasobów Administratora bez zbędnej zwłoki.
8. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w związku z serwisem oprogramowania komputerowego, w którym mogą być te dane przetwarzane.
9. Dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany ale nie w pełni. W toku ich zautomatyzowanego przetwarzania nie dojdzie do profilowania, które może wywoływać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływać.
10. Administrator informuje o przysługującym prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne oraz prawie do usunięcia danych osobowych i ograniczeniu ich przetwarzania. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
12. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu ze względu na szczególne okoliczności oraz w sytuacji, w której Administrator nie wykaże na istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
13. Dla każdego przypadku dotyczącego realizacji Pani/Pana praw służy adres email: IOD@NITROERG.PL lub adres korespondencyjny Administratora ul. Plac Alfreda Nobla 1, 43-150 Bieruń – z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
14. Administrator informuje Panią/Pana o przysługującym prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza strona internetowa przetwarza dane osobowe na zasadach określonych w Polityce prywatności oraz Polityce plików cookies, z którymi należy zapoznać się <a href="https://nitroerg.pl/wp-content/uploads/2019/04/POLITYKA-PRYWATNOŚCI_2019_NITROERG-1.pdf">Polityka prywatności</a> i <a href="https://nitroerg.pl/wp-content/uploads/2019/02/Polityka-plik%C3%B3w-cookies.pdf">Polityka plików cookies</a>. NITROERG S.A. korzysta z plików cookies przede wszystkim w celu optymalizacji korzystania ze strony. Pozostałe informacje dotyczące plików cookies w tym także informacje o możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępne są pod linkiem <a href="https://nitroerg.pl/wp-content/uploads/2019/02/Polityka-plik%C3%B3w-cookies.pdf">Polityka plików cookies</a>. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close